Regulamin

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 2. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 3. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu (lub dnia pierwszych zajęć). Karnety są 30, 35 lub 60 dniowe. W ciągu tego okresu należy wykorzystać wykupione treningi.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu o maksymalnie 10 dni w przypadku choroby lub urlopu w czasie trwania ważności karnetu. Przedłużenie ważności karnetu następuje dopiero po wcześniejszym poinformowaniu właściciela Studia o zaistniałej sytuacji oraz zgłoszeniu przez Klienta nieobecności na zajęciach.
 5. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć mają Klienci, którzy wykupili karnet na określone zajęcia bądź dokonali wcześniejszej rezerwacji oraz osoby wpisane na stałą listę.
 6. Odwołania rezerwacji można dokonać minimum 8 godzin przed zajęciami.
 7. W przypadku nie odwołania rezerwacji z karnetu lub odwołania jej w krótszym niż wyznaczonym czasie, Klient traci wejście.
 8. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
 9. Cena karnetu / lekcji nie uwzględnia ubezpieczenia.
 10. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
 11. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie miejsca i wyczyszczenia mat / reformerów płynem dezynfekującym.
 12. Za zniszczenie majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 13. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 14. Klient zamierzający korzystać z usług Studia oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta niezbędnych do obsługi klienta.

Korzystanie z usług Studia

 1. W Studio obowiązuje strój sportowy. Ćwiczyć należy w skarpetkach (najlepiej z antypoślizgową podeszwą). Osoby w niezmienionym stroju nie będę mogły uczestniczyć w zajęciach.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania higieny osobistej.
 3. Klient zobowiązuje się stosować do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją w obecności instruktora.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować instruktora przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Na terenie Studia zabrania się:
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  • palenia papierosów,
  • handlu i akwizycji.
 6. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 7. Wzięcie udziału w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Prowadzący zastrzega możliwość usunięcia z zajęć osoby nieprzestrzegającej regulaminu bez zwrotu pieniędzy za zajęcia.